پرداخت هزینه ثبت نام کارشناسی ارشد و دریافت کدرهگیری
هزینه: 1,000,000 ریال
  • برروی پرداخت هزینه کارشناسی ارشد کلیک کنید.
  • دانشکده پردیس های خود گردان را انتخاب کنید.
  • نوع درآمد را آزمون مقطع کارشناسی ارشد انتخاب کنید.
  • بعد از پرداخت کد پیگیری را دریافت میکنید و در صفحه ثبت نام وارد کنید.
پرداخت هزینه کارشناسی ارشد
پرداخت هزینه ثبت نام دکتری تخصصی و دریافت کدرهگیری
هزینه: 1,500,000 ریال
  • برروی پرداخت هزینه دکتری تخصصی کلیک کنید.
  • دانشکده پردیس های خود گردان را انتخاب کنید.
  • نوع درآمد را آزمون مقطع دکتری تخصصی انتخاب کنید.
  • بعد از پرداخت کد پیگیری را دریافت میکنید و در صفحه ثبت نام وارد کنید.
پرداخت هزینه دکتری تخصصی
ثبت نام کارشناسی ارشد
  • قبل از ثبت نام هزینه ثبت نام کارشناسی ارشد را پرداخت کنید.
ثبت نام پذیرش کارشناسی ارشد
ثبت نام دکتری تخصصی
  • قبل از ثبت نام هزینه آزمون دکتری تخصصی را پرداخت کنید.
ثبت نام آزمون پذیرش دکتری تخصصی